Loading…
ESMUC 
Escola Superior de Música de Catalunya
2-4 February 2018
avatar for Quico Pugés

Quico Pugés

CAT 
 
Violoncel·lista i pedagog format a l'ESMUC. Els seus interessos en altres estils musicals i en la seva manera d'ensenyar-los el porten a tenir contacte amb CMDL (Centre des musiques Didier Lockwood), Mustradem (Musiques Traditionnelles de Demain), Crisol de cuerda amb Natalie Haas i Alasdair Fraiser, Cello creative workshops amb Eugene Friesen, així com a estudiar alguns graus dels mètodes Willems i Suzuki. 
 
És professor d'improvisació i/o acompanyament i colabora a l'assignatura de didàctica de l'instrument de l'ESMUCParticipa en projectes de creació musical amb persones amb diversitat funcionaltreballa com a professor de violoncel i és l'autor del CD i llibre «Tangram, violoncel a peces» per la comprensió del cello des de perspectives diferents de la música clàssica. com a intèrpet, ha estat membre del Brossa quartet de corda des de l'any 2010 fins al 2017 i a l'espectacle “Somnis de sorra” de la Companyia Ytuquepintas. 
 
 
ESP 
 
Violonchelista y pedagogo formado en la ESMUC. Sus intereses en otros estilos musicales y en su manera de ser enseñados le llevan a contactar con CMDL (Centre des musiques Didier Lockwood), Mustradem (Musiques Traditionnelles de Demain), Crisol de cuerda con Natalie Haas y Alasdair Fraiser, Cello creative workshops con Eugene Friesen y a realizar algunos grados de los métodos Willems y Suzuki. 
 
Es professor de improvisación y/o acompañamiento y colabora en la asignatura de didáctica del instrumento II en la ESMUC. Participa en proyectos de creación musical con personas con diversidad funcionaltrabaja como profesor de violonchelo y es el autor de Cd y libro «Tangram, violonchelo a piezas» para la comprensión del violonchelo desde perspectivas distintas de la música clásica. Como intérprete, ha sido miembro del Brossa quartet de corda desde el año 2010 al 2017 y miembro del espectaculo "Sueños de arena" con la Compañía Ytuquepintas. 
 
 
ENG 
 
Cellist and pedagogue formed in ESMUC. Interested on other music styles as a player and as a teacher, he has been in contact with CMDL (Centre des musiques Didier Lockwood), Mustradem (Musiques Traditionnelles de Demain), Crisol de cuerda with Natalie Haas and Alasdair Fraiser, Cello creative workshops with Eugene Friesen, and Willems and Suzuki methods. 
 
Quico teaches in Improvisation subject, and also collaborates on didactic courses in ESMUC. He leads on creative projects with functional diversity people, works as a cello teacher and he is the author of CD+book «Tangram, violoncel a peces» to understanding cello from different ways of classical tradition. As a player, he has been member of Brossa quartet de corda from 2010 to 2017, and Compañia Ytuquepintas on “Somnis de sorra” show.